Privacy verklaring

Privacy verklaring en klachtenbeleid

UW PRIVACY
Uw privacy is belangrijk en daarom wil ik u graag informeren over het privacybeleid van de praktijk in een Privacy verklaring.
Het werken met patiënten in een acupunctuurpraktijk kan niet zonder dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doe ik met de grootst mogelijke zorg. Vanaf 25 mei 2018 krijgt ook mijn praktijk te maken met een nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mijn privacy beleid is op die wet afgestemd.

De drie belangrijkste punten van dit privacy beleid zijn:

  1. Ik heb één patiënten database en deel persoonsgegevens alleen als dat nodig is en uitsluitend na uw toestemming in de volgende gevallen:
  • bericht van aankomst aan de huisarts/behandelend specialist
  • voortgangs- of eindrapportage aan de huisarts/behandelend specialist
  • voor het gebruik door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid
  • voor onderricht aan stagiaires of bezoekende collega’s. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht
  • overleg met collega’s, indien ik dat noodzakelijk acht. Hierbij zal u altijd anoniem blijven
  • bespreken van een casus in geanonimiseerde vorm met stagiaires van de praktijk
  • gebruik als anonieme casus voor les doeleinden
  • geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek
  • Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

2. Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ik deze persoonsgegevens van u heb gekregen. Ik verwerk ook niet meer persoonsgegevens dan nodig is om u van dienst te kunnen zijn.

3. Ik beveilig mijn ICT-infrastructuur adequaat en monitor de systemen proactief. Uw veiligheid en privacy staan altijd voorop.

PRIVACYVERKLARING, KLACHTENREGELING EN PRIVACYBELEID T.B.V. PATIËNTEN (MEI 2018)  Klassieke Acupunctuur en BBRS Parallel acupunctuur Praktijk Peter de Rover
Peter de Rover
Zeestraat 3
2211XA Noordwijkerhout
tel: 06-17916689
peterderover@outlook.com
www.acupunctuurderover.nl/ KvK: 59513381

PRIVACYVERKLARING
UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:
• door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
• en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.
Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.
Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse beroepsvereniging ZHONG .
Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.
Voor de details van het privacybeleid van Praktijk Peter de Rover,
zie hieronder.

KLACHTENREGELING
Mocht u klachten hebben dan verzoek ik u dit met mij te bespreken, aangezien onvrede en klachten voort kunnen komen uit gebrekkige communicatie. Als dit contact niet het gewenste resultaat heeft of als u om een of andere reden niet met mij kunt of wilt spreken, kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB), postbus 2122, 6020 AC Budel, telefoon 0495499585

Link folder klachtafhandeling :

https://therapeuten.zhong.nl/cddata/0022/files/1686833157_6._KAB_folder_2023_2.3.pdf

PRIVACYBELEID (AVG) Praktijk Peter de Rover.
Hieronder vindt u mijn gegevens, die voor mijn praktijk van toepassing zijn:
contact-gegevens:
Peter de Rover – is verantwoordelijk voor gegevensbescherming
De Zeestraat 3
2211XA Noordwijkerhout
tel: 06-17916689
peterderover@outlook.com
Mijn dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

De volgende onderwerpen worden besproken
o Doel gegevensvastlegging
o Wat wordt er genoteerd in uw dossier?
o Bij minderjarigen < 16 jaar tevens.. of Bewaartermijn dossier of Zorgnota of Uw rechten of Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener om Ik tref maatregelen om uw gegevens te beschermen om Met betrekking tot mijn website en mijn Facebook pagina om Meldplicht datalekken Doel gegevensvastlegging of (para-)medische behandeling, m.n. Klassieke Chinese geneeskunde of behandeling homeopathie of behandeling natuurgeneeswijze of behandeling fysiotherapie of verwijzing of administratie, maken van afspraken of innen van consultkosten of facturering t.b.v. cliënt en eventueel zorgverzekeraar voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte) Wat wordt er genoteerd in uw dossier?  naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, emailadres, geboortedatum Bijzondere persoonsgegevens Burger Service Nummer (BSN) (para-)medische gegevens o relevante psychosociale, maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport) of contactgegevens van de huisarts en/of specialist en/of andere behandelaars Bij minderjarigen < 16 jaar tevens naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders om schriftelijke toestemming van beide ouders Bewaartermijn dossier 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO), of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit Zorgnota Op de zorgnota staan de gegevens, die onder meer door de zorgverzekeraar worden gevraagd.  uw naam, adres, woonplaats uw debiteurennummer en factuurnummer uw geboortedatum mogelijk uw BSN de datum van de behandeling korte omschrijving van de behandeling prestatiecode, bijvoorbeeld 24104 acupunctuur de kosten van het consult of u wel of niet de nota al heeft betaald Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming. Uw rechten Bij de intake vraag ik uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens, Ik noteer uw toestemming in uw dossier Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming* U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)* U heeft het recht om een klacht in te dienen, over hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan in mijn praktijk, bij mij* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl Ik wijs u op mijn privacybeleid en waar u dit kunt vinden. * Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke voor uw gegevensbescherming: Peter de Rover  Zeestraat 3, 2211 XA Rijnsburg tel: 06-17916689 peterderover@outlook.com  Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener of alleen ik zelf of Stagiaires of Collega bezoekers/leerlingen Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen: o om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar o voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen o geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd. Ik tref maatregelen om uw gegevens te beschermen Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.) of Organisatorisch (afspraken, overeenkomsten en beveiligde opslag) of Gebruik beveiligde website en e-mail systemen (SSL: SSL staat voor Secure Sockets Layer, wat ervoor zorgt dat verbindingen met het internet versleuteld worden.) Met betrekking tot mijn website en mijn Facebook pagina of op mijn website https://www.acupunctuurderover.nl /tarieven-en-vergoedingen/ wordt geen gebruik gemaakt van cookies of op mijn website https://www.acupunctuurderover.nl /tarieven-en-vergoedingen/wordt geen gebruik gemaakt van patiëntgegevens of Berichten die u plaatst op mijn Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk Meldplicht datalekken of Ik beschik over een protocol datalekken Disclaimer De AVG is een uitgebreide en gecompliceerde wetstekst. Deze Privacy verklaring AVG is gebaseerd op diverse bronnen, w.o. de uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens, die van de Kamer van Koophandel en van beroepsvereniging ZHONG. Ik kan niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Leidend blijft de officiële wettekst AVG. Mei 2018.